OM UDDANNELSEN

Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, som i lige grad lægger vægt på tankevirksomhed, kunstnerisk arbejde og håndværk – dvs. at den studerende kommer til at være meningsfuldt aktiv med krop, sjæl og ånd.

Formålet med uddannelsen er at give de studerende mulighed for at udvikle evner til at blive kompetente pædagoger.

Undervisningen indeholder derfor:
– arbejde med en forståelse af mennesket som legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen
– arbejde med en forståelse af menneskets og samfundets kulturelle udvikling og behov
– udvikling af pædagogisk viden og evner
– øvelse i praktiske pædagogiske færdigheder
– metoder til styrkelse af iagttagelsesevne, kunstnerisk fantasi og dømmekraft

Desuden viser uddannelsen veje, som den studerende kan bruge i sin egen udvikling til et frit skabende menneske.
Uddannelsens primære område er barnet fra fødsel til 7 år. Den kvalificerer ikke desto mindre til arbejde i et større pædagogisk felt. (På områder udenfor Steiner-pædagogikken skal der i nogle tilfælde søges dispensation i forhold til de faglige overenskomster.)

Uddannelsen varer 3 år med studiestart hvert år midt i august og afslutning 3 år efter i slutningen af juni.
Man er afvekslende på seminariet i Charlottenlund og i praktik.

Praktikken omfatter 4 perioder, hvoraf de tre tilsammen varer 26 uger og en 4. periode er på 5 måneder – alle fortrinsvis i Steiner-institutioner.

Der er undervisning med mødepligt på seminariet hver dag kl. 8.15 – 14.00.

Dagen er her delt op i 3 afsnit, således at man fortrinsvis har teoretiske fag om morgenen, kunstneriske midt på dagen og håndværk og metodiske fag om eftermiddagen.

Seminariets lærere er erfarne pædagoger, kunstnere og specialister i deres fag.

Til seminariet er knyttet en række gæstelærere til at dække specielle områder.

Der er ingen eksamen, men hvert år vurderes de studerende inden fortsættelse af studiet. Vurderingen omfatter mødeprocent, opgaveaflevering, ansvarlighed for egen læring, social ansvarlighed, tilegnelse af stoffet, udvikling af evner og egnethed til at have med børn at gøre.

Studiet afsluttes med et skriftligt, et mundtligt og et praktisk/kunstnerisk speciale.

Der gives diplom som Steiner-pædagog.

 

TEORETISKE FAG

Hver dag arbejdes 2 timer med et pædagogisk/kuturelt/filosofisk/socialfagligt emne i perioder af en eller flere ugers varighed.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, fælles studium, gruppearbejde og fremlæggelse af opgaver i fællesskab eller enkeltvis.

Emnerne kan være:

Pædagogik:
Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt. Det lille barn, efterligning og forbillede. Skolebarnet. Specialpædagogik. Børn med særlige vanskeligheder. Pædagogiske ideer og metoder. Børnetegninger. Eventyr. Leg.

Filosofi og åndsvidenskab:
Legeme – sjæl – ånd. Udvikling af sjælelige og åndelige evner. “Frihedens filosofi”. Antroposofi. Rudolf Steiners biografi. Baggrunden for årstidsfester. Samfundsfag. Verdensudviklingen. 

Menneskekundskab, psykologi:
Almen menneskekundskab, sanselære, anatomi og fysiologi, embryologi, mennesket som procesvæsen, sundhed og sygdom, og syvårsperioderne i menneskelivet.

Socialfag:
Ledelse, samarbejde, organisation og økonomi. Jura. Hvordan drives et dagtilbud?

Endvidere undervises i biodynamisk landbrug, ernæring og madlavning. 

Der forekommer variation i temaerne fra år til år.

 

KUNSTERISKE FAG

MALING
Arbejde med forskellige teknikker, farvernes karakter og væsen ud fra Goethes og Rudolf Steiners farvelære i bundne og frie opgaver.

MODELLERING
Brugsgenstande. Modellering af organerne. Modellering af dyr og mennesker. Ikke-figurative opgaver.

SPROGFORMNING
Talelære og stemmepleje. Gennemgang af vokal- og konsonantøvelser ud fra Rudolf Steiners angivelser. Børnerim og remser. Kor-recitation og øvelser enkeltvis. Digte. Eventyrfortælling. Drama efter eget koncept.

MUSIK
Korsang, nodelære, hørelære, komposition, fløjtespil, harpespil, samspil. Fremstilling af små sange.

EURYTMI
Eurytmi er en bevægelseskunst, hvor mennesker bevæger sig sammen. Herved øver man iagttagelsesevne og nærvær, fleksibilitet til at indstille sig på situationer, som til stadighed forandrer sig, fantasi og overblik, samt at tage selvstændige initiativer uden at miste kontakten med helheden.

NB! Der kræves ingen kunstneriske forkundskaber. I alle fag begyndes forfra. Alle kan være med.

 

METODISKE FAG

SANGLEG
Lave melodier og tekster.

FORTÆLLING
Fortællemåde.
Hvilke eventyr og fortællinger til hvilken alder? Tolkning.

MARIONETTEATER OG BORDSPIL
Opbygning af et spil. Fremstilling af dukker. Føring af dukker. Bevægelse og sprog.

ÅRSTIDSFESTER
Baggrund. Sange og fortællinger. Farver og former.

SLØJD
Gennemgang af de forskellige træsorters egenskaber og udseende. Brug og vedligeholdelse af værktøj. Fremstilling af legetøj og andre kunstneriske arbejder i træ.

LEGETØJ
Fremstilling af strikkede, syede, filtede dyr og dukker m.m. i naturmaterialer.
Fremstilling af bevægelige billeder.

ULDFORARBEJNING
Spinding, kartning og filtning.

PLANTEFARVNING
Indfarvning af uldgarner og silkestoffer.

KURVEFLETNING
Fletning af kurve i pil og andre materialer.

I praktikken og i de teoretiske fag bliver metodiske spørgsmål løbende taget op, drøftet og bearbejdet.